ICD

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRANG ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN CHO ỨNG VIÊN VIỆT NAM DỰ TUYỂN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG HỌC BỔNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH VÀ CÁC HỌC BỔNG KHÁC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

Các bước để đăng ký trực tuyến dự tuyển đi học ở nước ngoài:

  • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản bằng cách nhấn vào "Đăng ký mở tài khoản".
  • Bước 2: Nhập địa chỉ email bạn đang sử dụng (ví dụ: [email protected]) và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký trong phần đăng ký mở tài khoản rồi nhấn nút "Đăng nhập".
  • Bước 3: Kê khai và gửi hồ sơ theo hướng dẫn.


Trang chủ | Liên hệ

Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo

International Cooperation Department - Ministry of Education and Training